REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.massja.pl

 

SPIS TREŚCI:
§1 Postanowienia ogólne.
§2 Przedmiot Sklepu Internetowego.
§3 Warunki zakupu i dostawy.
§4 Płatność.
§5 Prawo odstąpienia, procedury reklamacyjne
§6 Polityka prywatności.
§7 Przepisy końcowe.

Załącznik nr 1- WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.massja.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.massja.pl jest firma Magdalena Michalak z siedzibą pod adresem Józefów 16H, 95-002 Józefów, NIP 7271781970, REGON: 472197540 zwana dalej Sprzedawcą, która prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Adres do korespondencji: 95-002 Józefów, Józefów 16H.
4. Każdy może przeglądać zasoby Sklepu Internetowego, jednak z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności, w szczególności z chwilą złożenia zamówienia osoba taka zyskuje status Kupującego.
5. Kupującym jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, zgodnie z poniższym objaśnieniem:
a) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
b) Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
7. Właścicielem i administratorem serwisu www.massja.pl oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
8. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość – minimum 1024×768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
9. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 2 Przedmiot Sklepu Internetowego

1. Przedmiotem Sklepu Internetowego jest sprzedaż świec z wosków naturalnych, świec parafinowych oraz pozostałe, podobne produkty tworzone ręcznie jak również inne przedmioty i usługi (Produkt).
2. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Sprzedawca zastrzega, iż realizacja zamówień na te Produkty zależy od kolejności złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Produktów wykonanych zgodnie z rysunkami, szablonami, wzorami itp. dostarczonymi przez Kupującego.
4. Kupujący oświadcza i zapewnia, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory itp. nie naruszają żadnych praw osób trzecich.
5. Wszystkie ceny określane przez Sprzedawcę są cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki do siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca.
6. Koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.

 

§ 3 Warunki zakupu i dostawy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.massja.pl. oraz poprzez wysłanie zamówienia na adres massja@massja.pl. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj, ilość zamawianego Produktu i formę płatności.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.massja.pl następuje poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”. W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych danych i informacji.
4. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez stronę internetową www.massja.pl nastąpi automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości na podany przy składaniu zamówienia przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie wiadomości oznacza, iż zamówienie zostało prawidłowo złożone. Potwierdzenie zamówienia złożonego mailowo na adres: massja@massja.pl nastąpi poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, z którego przyszło zamówienie.
5. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy na stronie Sklepu Internetowego będzie o tym informacja przy Produkcie. W pozostałych przypadkach Produkty będą wytwarzane po złożeniu zamówienia.
6. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania transakcji zapłaty w ciągu:
a) trzech (3) dni roboczych dla Produktów dostępnych w magazynie;
b) pięciu (5) dni roboczych dla Produktów wytwarzanych po złożeniu zamówienia;
c) dla zamówień większej ilości Produktu (od ilości 7 szt. dla towarów nie dostępnych w magazynie–na zamówienie) czas realizacji zamówienia ustalany będzie indywidualnie.
d) czasu podanego przy potwierdzeniu zamówienia w przypadku zamówień zagranicznych.
7. Zakupione Produkty Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem RUCH SA, InPost lub za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (DHL), w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia zgodnie z cennikiem wskazanym w Regulaminie. W przypadku zamówień zagranicznych, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma opcje wysyłki wraz z cennikiem.
8. Wysyłka jest starannie pakowana, aby zapobiec uszkodzeniom Produktów.
a) Wysyłka na terenie Polski jest nadawana zawsze paczką, zgodnie z poniższym cennikiem:
Paczka w Ruchu – 7,50zł. (pobranie dodatkowa opłata 2,5 zł.)
Inpost Paczkomat – 12 zł.
DHL 16 zł. (pobranie dodatkowa opłata 4,5 zł.)
b) Wysyłka poza granicę Polski jest nadawana zawsze paczką, zgodnie z poniższym cennikiem:
DHL
– Czechy, Niemcy, Słowacja, 45 zł. (11 Eur)
– Holandia, Austria, Belgia, Litwa, Luxemburg, Słowenia, Węgry, 50 zł. (12 Eur)
– Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Szwecja – 60 zł. (14 Eur)
– Bułgaria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Monako, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy 75 zł. (18 Eur lub 16 GBP)
W przypadku wysyłki do innych krajów, Kupujący każdorazowo w odpowiedzi na zamówienie, otrzyma opcje wysyłki wraz z cennikiem. Kupujący potwierdzając zamówienie, akceptuje przedstawione koszty wysyłki.
c) Cenniki podane w ppkt a) i b) dotyczą wysyłki maksymalnie 5 sztuk świec w jednej paczce.
9. Powyższe ceny są ustalone przez Sprzedawcę i obejmują koszt opakowania i nadania. W Sklepie Internetowym obowiązuje cennik ustalony przez Sprzedawcę.

 

§ 4 Płatność

1. Możliwe są następujące metody płatności:
a) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy – Inteligo: 88 1020 5558 0000 8202 3072 8936.
a) przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24 – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24;
2. W przypadku zamówień płatnych przelewem, maksymalny termin oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedającej wynosi 7 dni. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni lub brak przesłania potwierdzenia przelewu w terminie 7 dni od daty jego złożenia, powoduje anulowanie zamówienia.
3. Kupujący otrzyma rachunek na żądanie zgłoszone w zamówieniu. Do otrzymania rachunku niezbędne jest pisemne podanie danych, które mają się pojawić na rachunku.

 

§ 5 Prawo odstąpienia, reklamacje

I. Prawo odstąpienia
1. Konsument może zwrócić Produkt bez podania przyczyny w terminie 14 dni:
a) od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części;
c) w przypadku gdy umowa polega na dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Magdalena Michalak, Józefów 16H, 95-002 Józefów lub pocztą elektroniczną: massja@massja.pl).
3. Konsument jest obowiązany odesłać Produkt, w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Magdalena Michalak, Józefów 16H, 95-002 Józefów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
9. Koszt odesłania Produktu przez Konsumenta ponosi Konsument.
10. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której produkt jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta.
11. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz z zasadami użycia zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.
II. Procedury reklamacyjne
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową sprzedaży. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).
2. W przypadku niezgodności Produktu z umową Kupujący korzysta z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Przyjmuje się, że wada Produktu istniała w momencie sprzedaży, jeśli Konsument stwierdzi wadę przed upływem roku od wydania Produktu.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
5. W przypadku skorzystania z rękojmi Kującemu przysługują następujące uprawnienia:
1) Grupa I: żądanie obniżenia ceny lub zwrot pieniędzy zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
b) Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.
2) Grupa II: żądanie naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z poniższymi zasadami:
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. Uprawienia opisane w pkt 5 Regulaminu mają charakter równorzędny, co oznacza, że Kupujący ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień.
7. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Magdalena Michalak, Józefów 16H, 95-002 Józefów. Reklamacja, oprócz zawiadomienia o wadzie, może zawierać następujące informacje:
– datę zawarcia umowy sprzedaży
– wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy też niezgodności Produktu z umową
– cechy zakupionego Produktu
– metodę płatności oraz cenę
– dane dodatkowe np. nr zlecenia, Klienta,
– opis i fotografie powstałych wad lub uszkodzeń
– sformułowanie żądania.
8. W przypadku gdy Produkt jest niezgody z umową Kupujący zobowiązany jest skierować roszczenie bezpośrednio do Sprzedawcy. Jeśli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkowała się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznała ją za uzasadnioną.
9. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed Sądem powszechnym.

 

§ 6 Polityka prywatności

1. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Dane osobowe są szyfrowane przez system SSL.
3. Powierzone dane są przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy, a w przypadku klientów zapisanych na newsletter również w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Magdalena Michalak (NIP 7271781970, REGON: 472197540, adres: Józefów 16H, 95-002 Józefów)
5. Administrator przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury: NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy; dane do wysyłki produktów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email; dane do newslettera: adres e-mail, imię i nazwisko.
6. Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi/produktu zamówionego przez Klienta, oraz wysyłki newslettera (dotyczy Klientów zapisanych na subskrybcję) będą podmioty: Biuro Rachunkowo-Handlowe Barbara Kaczała, Home.pl, DialCom24 Sp. z o.o., PayPro SA, InPost, DHL, Ruch S,A,
7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest niezbędne do wykonania usługi lub do dokonania płatności elektronicznej.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane od chwili ich pozyskania do czasu cofnięcia zgody (w przypadku osób zapisanych na newsletter), a w przypadku zawarcia umowy do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Magdalena Michalak posiada podpisane umowy o powierzenie  przetwarzania danych osobowych Klientów z tymi wśród powyższych podmiotów (ust. 6), z którymi jest to wymagane  przepisami prawa.
9. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować, że zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 

§ 7 Przepisy końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp. za 7 dniowym uprzedzeniem Kupujących.
2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, zdjęć, rysunków, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jej wyraźnej, pisemnej zgody.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
(ten formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku, gdy chcesz odstąpić od umowy)

– Adresat
[nazwa, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail]
………………………………………….. ………………………………………….. ……………….

– (dane klienta)……………………………………… ………………………………………….. ……..

Niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy o dostawę następujących rzeczy (*)
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………. ………………………………………….. …….
– Adres konsumenta (ów) …………………………………….. ………………………………………….. …………………
– Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej) …………………………. …….. ..
– Data …………………………… ..
(*) Usuń odpowiednio.
(*) Niepotrzebne skreślić.